Tingėjimas kaip rūdys suėda greičiau, negu darbas nualina. (B.Franklinas)

 

 

UKMERGĖS RAJONO LIETUVIŲ KALBOS

MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO

 

VEIKLOS PLANAS

2017 - 2018 m. m.

 

 

I.                   2016 – 2017 m.m. veiklos analizė, poreikių tyrimas.

 

 

 2016-2017 m.m. lietuvių kalbos mokytojų metodinis būrelis, kaip ir kasmet, drauge su Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba organizavo seminarus, edukacines išvykas, taip pat rajono moksleivių konkursus, lietuvių kalbos olimpiadą 9-12, raštingumo konkursą 5-8 klasėms, prisidėta ir prie rajono Švietimo ir sporto skyriaus inicijuotos rajono ugdymo įstaigų akcijos ,,Skaitau – rašau – kuriu’’ organizavimo.

Praėjusiais mokslo metais nemažai dėmesio ir vėl skirta aktualiems lietuvių kalbos dėstymo mokykloje klausimams. Pasitarimų metu kalbėta apie gimtosios kalbos brandos egzamino, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikros, standartizuotų testų rezultatus, analizuotos prastesnių rezultatų priežastys. Taip pat nemažai dėmesio pasitarimų, gerosios patirties sklaidos seminarų metu skirta naujajai lietuvių kalbos ir literatūros programai, pagal kurią nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. pradėta dirbti su 5, 7, 9 klasių moksleiviais (šia tema vyko seminarai „Tekstų rišlumo problema. Nauji 5 ir 9 klasių literatūros vadovėliai“,„Darbas su atnaujinta pagrindinio ugdymo programa: patirtis ir galimybės“). Bendradarbiauta ir su Molėtų švietimo centru: čia vykta į lituanisto Petro Gedvilo autorinį seminarą, taip pat kartu su moksleiviais dalyvauta Molėtų progimnazijoje vykusiame susitikime su žinoma žurnaliste ir rašytoja Audrone Urbonaite. Mokslo metai užbaigti tradicine edukacine išvyka – šį kartą po literatūrinę Dzūkiją.

Šiais mokslo metais ir toliau nemažai dėmesio bus skiriama darbui su naująja pagrindinio ugdymo programa (su ja nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. jau bus dirbama su visomis pagrindinio ugdymo klasėmis). Planuojami gerosios pairties sklaidos seminarai šia tema. Aktuali išlieka mokinių raštingumo problema, tad planuojami metodiniai užsiėmimai ir apie tai. Kaip ir kasmet, bus organizuojami ir lietuvių kalbos olimpiados, konkursai, kiti renginiai (pastarieji - pagal poreikį, galimybes). Mokslo metus ir vėl būtų prasminga užbaigti edukacine išvyka pasirinktu maršrutu  (galvojama apie Klaipėdos kraštą).

 

II Metodinės veiklos kryptys

 

·         Metodinis būrelis inicijuoja rajono lietuvių kalbos mokytojų metodinę, dalykinę - praktinę veiklą, numato esmines darbo kryptis mokslo metams, sudaro sąlygas mokytojams dalytis gerąja darbo patirtimi.

·         Ieško įvairesnių, netradicinių metodinės veiklos formų.

·         Metodinio būrelio nariai padeda organizuoti lietuvių kalbos olimpiadą, raštingumo konkursą, įvairius rajoninio lygio konkursus, dalyvauja konkursų darbų vertinimo komisijose, organizuoja išvykas į regiono ir šalies lituanistinius renginius – seminarus, konferencijas.

 

     III Tikslas

Ugdyti rajono lietuvių kalbos mokytojų bendrąsias bei dalykines kompetencijas bei telkti mokytojų bendruomenę bendrai dalykinei ir metodinei veiklai.

   

 

  IV. Uždaviniai

  1. Organizuoti lietuvių kalbos mokytojų užsiėmimus aktualiais ugdymo klausimais.

2.      Skleisti vertingąją lituanistų darbo patirtį  įgyvendinant principą „kolega – kolegai“.

3.      Rūpintis mokytojų profesine kompetencija, skatinti kelti kvalifikaciją dalyvaujant įvairiuose rajone organizuojamuose seminaruose, konferencijose, dalykinėse - metodinėse išvykose.

 

  

V Metodinių užsiėmimų turinys

 

Eil. nr.

Veiklos turinys

Data

Organizatoriai

Renginio vieta

Numatomi rezultatai

 

1.

 

Pirmasis metodinis būrelio užsiėmimas.

 

Praėjusiųjų mokslo metų veiklos analizė, veiklos planavimas 2017 – 2018 m.m.

 

Dėl darbo su naująja lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąja programa 5-10 klasėse.


Lietuvių kalbos ir literatūros PUPP,  brandos egzaminui ir standartizuotam testavimui pasibaigus.

Vertinimas, rezultatai, pamąstymai ateičiai.

 

 

Rugsėjis

 

Metodinio būrelio pirmininkė R.Povylienė, Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba

 

Ukmergės Senamiesčio pagrindinė mokykla

 

Mokytojai numatys metodinio būrelio veiklą 2017-2018 m.m., aptars lietuvių kalbos mokymo aktualijas:

susipažins su praėjusiųjų mokslo metų brandos egzamino, PUPP, standartizuotų testų rezultatų statistika, aptars dažnesnes egzamino rašinių klaidas, svarstys, kaip padėti mokiniams jų išvengti, taip pat dalysis mintimis apie naująją pagrindinio ugdymo programą, darbo su ja praėjusiais mokslo metais patirtį.

2.

Išvyka į kasmetinę šalies lituanistų konferenciją.

Rugsėjis

Metodinio būrelio pirmininkė R.Povylienė, Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba

Ukmergė - Juodkrantė

Rajono lietuvių kalbos mokytojų atstovės apsilankys kasmet UPC ir Lituanisų sambūrio organizuojamoje konferencijoje, patobulins savo bendrąsias ir dalykines kompetencijas, įgytomis žiniomis pasidalys su rajono kolegėmis.

 

3.

Seminaras „Kaip ugdysime raštingą moksleivį?“

Spalis

Švietimo pagalbos tarnyba,

metodinio būrelio pirmininkė Rasa Povylienė

Švietimo pagalbos tarnyba

Seminaro dalyviai aptars darbo su mokiniais metodiką mokant juos taisyklingos lietuvių kalbos, pasidalys gerąja darbo patirtimi šioje srityje, diskutuos, kaip ir kiek įmanoma išmokyti mokinį rašyti be klaidų.

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerosios patirties sklaidos seminaras „Darbas su naująja pagrindinio ugdymo programa: patirtis ir galimybės“.

 

 

 

 

Metodinis pasitarimas dėl lituanistinių renginių (konkursų, olimpiadų) 2018 m.,

kitais aktualiais klausimais.

Lapkritis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruodis

Švietimo pagalbos tarnyba,

metodinio būrelio pirmininkė Rasa Povylienė, metodinės tarybos narė Asta Aukštuolienė

 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Rasa Povylienė, metodinės tarybos narė Asta Aukštuolienė

Ukmergės Senamiesčio pagrindinė mokykla

 

 

 

 

 

 

Ukmergės Senamiesčio pagrindinė mokykla

 

 

Mokytojai pasidalys  patirtimi, kaip sekasi dirbti pagal naująją pagrindinio ugdymo programą,  su naujaisiais vadovėliais, kitomis metodinėmis priemonėmis

 

Bus aptarti olimpiados, kitų lituanistinių renginių organizavimo klausimai, pasiskirstyta darbais

 

 

 

6.

Rajono lietuvių kalbos olimpiada 9-12 klasėms

Sausis

Metodinė taryba,

Švietimo pagalbos tarnyba, lietuvių kalbos mokytojai

 

Pasirinkta miesto mokykla

Bus įvertinti olimpiadoje dalyvavusių moksleivių darbai, išrinkti geriausių darbų autoriai – atstovai į šalies moksleivių lietuvių kalbos olimpiadą

 

7.

Rajono Jaunųjų filologų konkursas.

Sausis

Švietimo ir sporto skyrius

 

Įvertinti konkursui pateikti darbai ir geriausi iš jų išsiųsti į respublikinį turą

 

8.

Rajoninis Epistolinio rašinio konkursas

Sausis

Švietimo ir sporto skyrius

 

Įvertinti konkursui pateikti darbai ir geriausi iš jų išsiųsti į respublikinį turą

 

9.

Rajoninis Meninio skaitymo konkursas

Vasaris

Švietimo ir sporto skyrius, lietuvių kalbos mokytojai

Pasirinkta miesto mokykla

Įvertinti rajono jaunieji skaitovai ir I- ųjų vietų laimėtojai išsiųsti atstovauti rajonui respublikiniame ture

 

10.

Lietuvių kalbos Raštingumo konkursas  5-8 klasių mokiniams

 

 

 

Kovas

Švietimo pagalbos tarnyba, lituanistų metodinė taryba, atsakingos mokyklos mokytojos

Atsakinga rajono mokykla

5-8  klasių mokiniai rašys diktantą – pasitikrins savo lietuvių kalbos žinias, bus išrinkti laimėtojai

11.

Seminaras – kūrybinės dirbtuvės „Kad kuriamas tekstas būtų sklandus...“ mokytojams ir mokiniams (kartu su Molėtų rajono ir miesto mokyklomis)

 

Balandis

Ukmegės Švietimo pagalbos tarnyba, Molėtų švietimo centras,

metodinio būrelio pirmininkė Rasa Povylienė

Ukmergės Senamiesčio pagrindinė mokykla

Seminare savo dalykines kompetencijas, kaip sukurti sklandų tekstą, patobulins ir mokytojai, ir mokiniai, jie turės galimybę pasidalyti kūrybinės veiklos patirtimi, pabendrauti.

 

12.

Edukacinė išvyka į Klaipėdos kraštą

Birželis

Metodinė  taryba,

Švietimo pagalbos tarnyba

 

Mokytojai aplankys garsias kultūrines, literatūrines   bei istorines šio krašto vietas, praplės savo akiratį, pagilins dalykines kompetencijas

                 

 

 

 Metodinio būrelio pirmininkė                                                           Rasa Povylienė